امروز: پنجشنبه 22 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی دسته: جغرافیا
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 654 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی....................................................................... 5

2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی..................................................................... 6

2-2-1-  اقتصادی................................................................................................................................................. 7

2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد.................................................................................................... 8

2-2-2-  فرهنگی................................................................................................................................................ 10

2-2-3-  اجتماعی.............................................................................................................................................. 10

2-2-4-  حقوقی.................................................................................................................................................. 10

2-2-4-1-  انواع مالکیتها و نحوه تملک...................................................................................................... 11

2-2-5-  کالبدی................................................................................................................................................. 11

2-2-5-1-  انواع استقرار و مکانیابی........................................................................................................... 12

2-2-6- مسکن.................................................................................................................................................... 12

2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی............................................................................... 13

2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی................................................................ 13

2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان............................................................ 15

2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی...................................................... 16

2-4-1- تهاجم سازمان یافته.......................................................................................................................... 17

2-4-2- تصرف خزنده...................................................................................................................................... 18

2-4-3- بازتقسیم زمین.................................................................................................................................. 18

2-5-  طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی.................................................................. 19

2-6-  بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه..... 21

2-6-1- عوامل ساختاری جامعه.................................................................................................................... 23

2-6-2- عوامل سازمانی.................................................................................................................................. 23

2-6-3- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی................................................................................... 23

2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین........................................................................... 24

2-6-5- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن........................................................................................... 24

2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری........................................ 24

2-7- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی.......................................................... 25

2-7-1- تعریف فقر:........................................................................................................................................... 25

2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی................................................................................................................. 26

2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها....... 28

2-8-1- بانک جهانی (Word Bank).......................................................................................................... 28

2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT)............................................................................................................. 30

2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP)............................................................................................. 32

2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی........................ 33

2-9-1- دسته اول: لیبرال.............................................................................................................................. 33

2-9-2- دسته دوم: رادیکالی......................................................................................................................... 33

2-9-3- دسته سوم: جامعه گرایی................................................................................................................ 34

2-10-  رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی:................................... 34

2-10-1- دوره اول (دهه 1960)...................................................................................................................... 35

2-10-1-1- رویکرد نادیده انگاری............................................................................................................... 37

2-10-1-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری................................................................................................ 38

2-10-1-3- رویکرد مسکن عمومی:............................................................................................................ 39

2-10-2- دوره دوم (دهه 1970)...................................................................................................................... 40

2-10-2-1- رویکرد زمین و خدمات............................................................................................................ 42

2-10-2-2- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی)............................................................................................... 43

2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزایشی).................................................................................................... 46

2-10-2-4- رویکرد خودیاری....................................................................................................................... 46

2-10-3- دوره سوم (دهه 1980)................................................................................................................... 47

2-10-3-1- رویکرد ارتقای محیطی............................................................................................................. 49

2-10-3-2- رویکرد توانمندسازی............................................................................................................... 51

2-10-4- دوره چهارم (دهه اخیر)................................................................................................................. 58

2-10-4-1- حکمروایی خوب........................................................................................................................ 58

2-11- جمع بندی و نتیجه گیری..................................................................................... 65

2-12-  اهمیت سرمایه اجتماعی..................................................................................... 68

2-13- تعریف سرمایه اجتماعی...................................................................................... 69

2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی...................................................................... 70

2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی.................................................................................................... 71

2-14-2-  سرمایۀ اجتماعی بین گروهی...................................................................................................... 71

2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی............................................................................................................. 71

2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی.................................................................... 72

2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی................................................................................................... 72

2-15-2- دیدگاه شبکه ها.............................................................................................................................. 73

2-15-3- دیدگاه نهادی.................................................................................................................................. 74

2-15-4- دیدگاه هم افزایی............................................................................................................................ 75

2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی......................................... 76

2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی........................................................................................................ 76

2-16-2- ثبات.................................................................................................................................................... 77

2-16-3- ایدئولوژی......................................................................................................................................... 77

2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر............................................................................................................ 77

2-17- سنجش سرمایه اجتماعی.................................................................................... 78

2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی.................................................................................... 78

2-17-2- سطوح تحلیل................................................................................................................................... 79

2-17-2-1- سطح خرد.................................................................................................................................. 79

2-17-2-2- سطح میانی............................................................................................................................... 80

2-17-2-3- سطح کلان................................................................................................................................ 80

2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی.......................................................................................... 81

2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی................................................................................. 81

2-20- جمع بندی و نتیجه گیری.................................................................................... 85

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر